Appotus
Statuten Appotus

Statuten Appotus

Statuten Appotus

Statuten opgesteld op 1 maart 2012, herschreven op 27 januari 2019, 2de maal herschreven op 27
november 2023.

TITEL 1. BENAMING, ZETEL, OPRICHTERS, LEVENSDUUR

ARTIKEL 1 – BENAMING EN ZETEL
De vereniging is genaamd Appotus, Latijns voor ‘licht beschonken’ en heeft haar zetel te Stadswaag 19, BE-2000 Antwerpen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

ARTIKEL 2 – OPRICHTING
De vereniging werd opgericht te Antwerpen (Argenta Kloosterstraat) op 1 maart 2012 door Yannick Vervecken, Alberic Lagasse de Locht, Robin Verdonck, Mitch Dillen en Tom de Slagmeulder.

ARTIKEL 3 – LEVENSDUUR
De vereniging werd voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden volgens de procedure uit artikel 20.

TITEL 2. BEGINSELEN EN DOEL

ARTIKEL 4 – DOEL

De vereniging is opgericht met als doel de belangen van de studenten marketing van Karel de Grote Hogeschool te behartigen, hen meer bij te brengen omtrent deze studierichting en omtrent de toekomst ervan.

Door de jaren heen is de vereniging van deze doelen afgeweken en een club der sterke bieren
geworden. Sindsdien stelt de vereniging andere doelen bovenop, deze doelen zijn sinds de versie van
27 januari 2019 expliciet opgenomen in de statuten.

Sinds de versie van 2019 heeft de vereniging als voornaamste doel om studenten van alle studierichtingen uit het Antwerpse samen te brengen. De focus van de vereniging ligt hierbij op het gezamenlijk genieten van sterke bieren, in het bijzonder door activiteiten die verband houden met het degusteren en leren kennen van meerdere soorten sterke bieren. Verder heeft de vereniging als prioriteit de belangen van haar leden te behartigen, in het bijzonder op sociaal en cultureel vlak.

De vereniging zal niet aan partijpolitiek doen en mag haar medewerking verlenen aan alle verenigingen of instellingen die hetzelfde doel (als het hare) nastreven.

De vereniging mag alle activiteiten ondernemen om haar doel te realiseren, inclusief het stellen van handelsdaden, in zoverre de opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan het realiseren van het doel.

De vereniging zal haar oud-leden blijven informeren over de activiteiten en de situatie van het huidige praesidium.

De vereniging dient haar statuten openbaar te plaatsen op haar officiële website. Enkel de statuten die op de officiële website staan worden als echt erkend. Bijkomende versies die aangepast zijn, worden gezien als vervalsing van geschriften

TITEL 3. STAMCAFÉ

ARTIKEL 5 – STAMCAFÉ

Het huidige stamcafé van de vereniging is Café Klimax, gelegen te Stadswaag 19 (2000 Antwerpen). Erkan gewisseld worden van stamcafé indien een bijzondere meerderheid van 2/3ᵉ van de aanwezigen op de algemene vergadering (of van de effectieve leden of …) hiermee akkoord gaat.

De activiteiten van de vereniging gaan grotendeels door in het stamcafé of ondergelegen kelder (De Wagetol), hierop kunnen te allen tijde uitzonderingen gemaakt worden.

De vereniging stelt een verantwoordelijke aan voor het beheer van de activiteiten en de contacten met de café-uitbater (praeses).

TITEL 4. SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 6 – DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van de vereniging (ook wel praesidium, verder vernoemd als ‘het bestuur’)
bestaat minstens uit een praeses, quaestor, ab-actis, schachtenmeester en cantor.

Het bestuur bestaat uit minimaal de 5 bovenvermelde functies en maximaal 15 leden (exclusief passieve functies) en wordt verkozen zoals bepaald in de artikelen 11 tot en met 13.

Alle leden van het bestuur dienen gedoopt en ontgroend te zijn bij de vereniging. Indien niet alle functies vervuld kunnen worden op deze manier, kan een uitzondering op bovenstaande regel gemaakt worden. Het bestuur kan bijkomende leden aannemen en uitsluiten met een 2/3ᵉ meerderheid van de stemmen van de bestuursleden die aanwezig zijn, zoals bepaald in artikel 9.

Bestuurslidmaatschap kan beëindigd worden door vrijwillig ontslag, uitsluiting of van rechtswege. Bij een vrijwillig ontslag verstuurt het desbetreffende bestuurslid een brief of e-mail naar de huidige praeses van de vereniging. Uitsluiting, zoals omschreven in artikel 9, leidt tot onmiddellijk ontslag uit alle functies die het bestuurslid bekleed. Het bestuurslidmaatschap eindigt van rechtswege op 30 juni van dat academiejaar om middernacht.

Bestuursleden zijn bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen bij het uitvoeren van haar activiteiten.

De bestuursleden en hun rechtsopvolgers hebben, zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de vereniging.

ARTIKEL 7 – OUWZAKKEN

Oud bestuursleden (verder vernoemd als ‘ouwzakken’) zijn leden die minstens één jaar bestuurslid zijn geweest binnen de vereniging. Prosenioren zijn leden die minstens één jaar praeses van de vereniging zijn geweest. Zij horen bij gevolg ook onder de noemer ‘ouwzakken’.

Ouwzakken worden tijdens het academiejaar op geregelde tijdstippen op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Ouwzakken hebben de bevoegdheid om bij interne problemen (binnen het bestuur of de vereniging algemeen) of externe problemen (waarbij het imago van de club geschonden kan worden) gezamenlijk in te grijpen.

ARTIKEL 8 – LEDEN
Naast bestuursleden, kent de vereniging ook actieve leden (waaronder ook schachten behoren). Om actief lid te worden van de vereniging, moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het lidgeld betalen;
 • De huidige statuten van de vereniging aanvaarden.

Het lidmaatschap vangt aan wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan is en eindigt bij het begin van het volgende academiejaar of op de openingsdag.

Het gevraagde lidgeld is onderhevig aan verandering, maar mag nooit meer dan €20 bedragen. Alle actieve leden van de vereniging kunnen aan de activiteiten van de vereniging deelnemen aan een verlaagde prijs (de ledenprijs).

Onder deze actieve leden bestaan ook ereleden. Dit zijn leden die een verhoogd lidgeld hebben betaald. Dit verhoogde lidgeld is onderhevig aan veranderingen, maar is telkens minimaal €40 en maximaal €60. Ereleden van de vereniging krijgen gratis inkom op alle cantussen en een korting op alle activiteiten die de vereniging organiseert in het kader van haar doel, met uitsluiting van brouwerijbezoeken.

Actieve leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten voor hen staan beschreven.

ARTIKEL 9 – ONTSLAG EN UITSLUITING BESTUURSLEDEN
Een bestuurslid kan op elk moment ontslag nemen uit de vereniging. Het ontslag gebeurt schriftelijk of mondeling en wordt overgemaakt aan de praeses van de vereniging. Het ontslag van de praeses gebeurt schriftelijk of mondeling en wordt overgemaakt aan alle leden van het bestuur.

Bestuursleden die hun taken niet goed vervullen (d.w.z. hun verantwoordelijkheden niet nakomen, problemen veroorzaken binnen het bestuur, schade berokkenen aan de naam van de vereniging, etc.) kunnen van hun functie ontheven worden.

Ieder bestuurslid kan een aanvraag tot uitsluiting van een ander bestuurslid indienen bij de praeses via brief of e-mail. De praeses moet binnen een maand de algemene vergadering bijeenroepen, ten vroegste een week na het indienen van de aanvraag. Deze algemene vergadering moet ten minste één week voor datum worden aangekondigd.

Een bestuurslid kan op elk moment worden uitgesloten door een algemene vergadering met een 2/3ᵉ meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De betrokkene heeft het recht gehoord te worden. De betrokkene mag de stemming echter niet bijwonen.

De praeses kan een bestuurslid schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

In bijzondere gevallen kan de praeses afgezet worden. Hiertoe dient er binnen het voltallige bestuur een stemming gedaan te worden. De praeses heeft het recht gehoord te worden, echter mag hij de stemming niet bijwonen. In geval van een bijzondere meerderheid van 4/5e van de stemmen wordt de praeses afgezet. De vice-praeses neemt diens taak over.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING ACTIEVE LEDEN
Een actief lid kan op elk moment uitgesloten worden uit de vereniging. Redenen tot uitsluiting kunnen volgende zijn: niet naleven van de waarden en normen van de vereniging; rechtstreeks schade toebrengen aan de vereniging, zijn leden of zijn middelen; rechtstreekse of onrechtstreekse schade toebrengen aan het imago van de vereniging of zijn leden; de werking van de vereniging belemmeren. Deze lijst werd op niet-exhaustieve wijze opgesteld en is steeds onderhevig aan verandering.

De uitsluiting van een actief lid gebeurt door een gewone meerderheid van de stemmen van de leden van het bestuur. In dergelijk geval wordt, indien mogelijk, het lint van het actieve lid teruggevorderd.

TITEL 5. VERKIEZINGEN EN OVERDRACHT

ARTIKEL 11 – ALGEMEEN REGLEMENT
De verkiezingen voor het volgende bestuur worden elk academiejaar in de periode van april tot juni gehouden. Hiertoe dient elk opkomend lid een schriftelijke motivatie te versturen naar de huidige praeses, ten laatste op een door de praeses bepaalde datum en tenminste een week voor de ‘Algemene Vergadering ter Benoeming van de Bestuursleden’ (verder vernoemd als verkiezingsdag).

Na het verstrijken van de uiterste datum voor de schriftelijke motivatie, en minstens een week voor de verkiezingsdag, wordt alle verkregen informatie doorgegeven aan de opkomende praesides.

Op de verkiezingsdag worden zowel de toekomstige praeses als de rest van het toekomstige bestuur verkozen. De verkiezingsdag wordt minstens twee weken voor datum bekendgemaakt aan alle ouwzakken, het huidige bestuur en het opkomende bestuur. Alle ouwzakken en het huidige bestuur mogen aanwezig zijn op de verkiezingsdag. Huidige bestuursleden kunnen hun stem uitbrengen. In uitzonderlijke gevallen kan een bijzondere meerderheid van 3/4ᵉ van de aanwezige bestuursleden beslissen om een ouwzak de mogelijkheid te geven zijn stem uit te brengen. Dit voorrecht is persoonlijk en kan niet overgedragen worden.

ARTIKEL 12 – PRAESES
De eerste functie die op de verkiezingsdag aan bod komt is de toekomstige praeses. Elke kandidaat voor deze functie komt aan bod om zijn motivatie te verduidelijken en daar eventueel nog elementen aan toe te voegen. Nadat alle kandidaten aan bod zijn geweest, kunnen de aanwezigen vragen stellen aan één kandidaat persoonlijk, aan meerdere kandidaten, of aan alle kandidaten.

Na deze vragenronde worden de kandidaten weggestuurd en komt er een grondig overleg, gevolgd door een stemming. De kandidaat met de meeste stemmen en zonder negatief veto wordt verkozen. Een veto kan enkel worden uitgebracht door de huidige senior of door een pro-senior en met duidelijke, relevante motivatie.

Na de stemming worden de kandidaten op de hoogte gebracht en zit de verkozen praeses, samen met
de huidige praeses, de verkiezingsdag verder voor (verder vernoemd als de voorzitters).

Om op te komen als praeses moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Minstens één jaar bestuurservaring binnen de vereniging;
 • Maximaal twee jaar ervaring als praeses binnen de vereniging.

Indien er geen geschikte kandidaten zijn voor de functie, kan van deze voorwaarden afgeweken worden.

ARTIKEL 13 – DE ANDERE LEDEN VAN HET BESTUUR
Na de verkiezing van de praeses, wordt eerst het hoog praesidium verkozen vooraleer over te gaan
naar de andere bestuursleden.

Het opkomend hoog praesidium en de schachtenmeester hebben bij voorkeur, maar niet verplicht, minimaal één jaar ervaring als bestuurslid. Om op te komen voor een exclusieve functie, d.w.z. een functie die slechts één keer voorkomt in het bestuur, heeft het opkomend bestuurslid bij voorkeur maximaal twee jaar ervaring binnen de desbetreffende exclusieve functie.

De verkiezing van elk bestuurslid verloopt volgens volgende procedure:

 • De motivatiebrief van elke kandidaat wordt voorgelezen door de voorzitters;
 • De kandidaten worden naar buiten gestuurd, zij krijgen geen kans om zichzelf verder te promoten;
 • Er komt een overlegmoment over alle kandidaten;
 • Een stemming volgt, de kandidaat met de meerderheid van de stemmen wordt verkozen;
 • De kandidaten worden teruggeroepen en ingelicht.

Nadat alle functies overlopen en verkozen zijn, eindigt de verkiezingsdag.

ARTIKEL 14 – BEKENDMAKING VAN HET TOEKOMSTIGE BESTUUR
De verkozen praeses licht alle verkozen bestuursleden en niet-verkozen kandidaten persoonlijk in. De bestuursleden worden vermeld op de officiële website.

ARTIKEL 15 – OVERDRACHT
De uiteindelijke overdracht van de functies gebeurt (mits de clubkas het toelaat) op een overdrachtscantus. Deze overdrachtscantus gebeurt uiterlijk op de laatste dag van het academiejaar (30 juni) en wordt ten minste twee weken voor datum bekendgemaakt. De datum wordt gekozen in overleg met de aftredende en opkomende praeses en cantor.

Deze overdrachtscantus gebeurt in lijn met de regels van de codex.

TITEL 6. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16 – SAMENSTELLING
De Algemene Vergadering bestaat uit alle bestuursleden van de vereniging en wordt voorgezeten door de praeses (of, bij diens afwezigheid, de vice-praeses).

Een afwezig bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurslid, op voorwaarde dat een schriftelijke volmacht wordt getoond. Elk bestuurslid mag echter slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Indien minder dan 2/3ᵉ van het bestuur aanwezig is, kan de algemene vergadering geschorst worden. In dat geval wordt een nieuwe datum vastgelegd.

ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN
De Algemene Vergadering heeft volgende bevoegdheden:

 • De benoeming van bestuursleden (Titel 5);
 • De afzetting van bestuursleden (artikel 9);
 • De uitsluiting van een lid (artikel 10);

Een bijzondere algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden:

 • Wijziging van de statuten (artikel 19);
 • De ontbinding van de vereniging (artikel 20).

De Algemene Vergadering beslist in principe bij bijzondere meerderheid van 2/3ᵉ van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 18 – OPROEPING
De Algemene Vergadering wordt door de praeses samengeroepen in de gevallen dat hij dit nodig acht. De oproeping bevat datum, uur, plaats en thema van de algemene vergadering.

De praeses is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer minimaal 1/5ᵉ van de bestuursleden dit schriftelijk verzoekt of bij één van de gevallen vernoemd in artikel 17. Indien de praeses nalaat een algemene vergadering op te roepen, kan de vice-praeses dit doen.

De agenda van de algemene vergadering wordt opgesteld door de praeses. Elk bestuurslid kan uiterlijk twee dagen voor datum een themavoorstel voor de agenda indienen. Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd, mits goedkeuring van de praeses.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Voor de ‘Bijzondere Algemene Vergadering ter Wijziging van de Statuten’ nodigt de huidige praeses de pro-senioren en de oprichters uit. Zij moeten een maand voor datum op de hoogte gebracht worden. Indien een pro-senior of oprichter niet aanwezig kan zijn, maakt hij zijn standpunten op voorhand bekend via een schriftelijke mededeling.

Ook krijgen alle ouwzakken en bestuursleden minstens twee weken voor datum een melding (geen uitnodiging). Mensen met een erefunctie kunnen vooraf schriftelijk voorstellen doen en tips geven, echter is niets hiervan bindend.

Over de regels in de statuten wordt in principe beslist bij consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, treedt de regel van bijzondere meerderheid met 2/3ᵉ van de stemmen in voege. Elk lid van de Bijzondere Algemene Vergadering ter Wijziging van de Statuten heeft één stem.

Er wordt verplicht een ‘Bijzondere Algemene Vergadering ter Wijziging van de Statuten’ georganiseerd indien de vereniging verandert van een feitelijke vereniging naar een vzw. De statuten worden in dit geval herschreven conform de regels van een vzw.

ARTIKEL 20 – ONTBINDING
De vereniging kan ontbonden worden door een bijzondere algemene vergadering indien er unanimiteit bereikt wordt binnen het huidige bestuur en minstens één pro-senior hiermee akkoord gaat. Hiervoor is een aanwezigheid van het volledige bestuur vereist. Indien een bestuurslid niet aanwezig kan zijn, geeft hij schriftelijk een volmacht aan een ander bestuurslid. Alle pro-senioren worden minimaal twee weken voor datum uitgenodigd voor deze bijzondere algemene vergadering en alle ouwzakken krijgen een melding, eveneens minimaal twee weken voor datum.

In geval van ontbinding van de vereniging gaat het netto actief van het maatschappelijk bezit naar een organisatie met een belangeloze doelstelling (bv. broederlijk delen, …).

TITEL 7. OVERIGE BEPALINGEN

ARTIKEL 21 – REKENINGEN
Het begin van de overdracht is, wat betreft de rekeningen, zowel het begin- als het eindpunt van het academiejaar. Wat voor de overdrachtscantus op de rekening stond en in de kas zat is het startkapitaal voor het volgende academiejaar.

De actieve rekeningen dienen jaarlijks overgezet te worden. De namen van de voormalige praeses en quaestor dienen vervangen te worden door de namen van de nieuwe praeses en quaestor.

ARTIKEL 22 – DOOP EN ONTGROENING
De studentendoop van de vereniging wordt omschreven als een doopcantus. Eventuele originele, ludieke varianten met of zonder verkoop zijn toegestaan. Het is echter niet toegestaan om op de doop gebruik te maken van voedingswaren, drank (excl. bier), slachtafval of dergelijke. Deze zijn immers in strijd met de doelstelling van de vereniging.

In het kader van de ontgroening krijgt elke schacht of por een creatieve ontgroeningsopdracht die hij/zij op voorhand dient af te werken en dient mee te nemen naar de ontgroening. Ook dienen alle schachten en porren samen één grote ontgroeningsopdracht te maken voor datum van de ontgroening. De inhoud van deze opdrachten is in te vullen door de schachtenmeester.

De schachtenmeester kan ook, in samenspraak met het hoog praesidiumn, de ontgroening van een schacht weigeren. De schacht wordt hiervan voor datum schriftelijk en met motivatie op de hoogte gebracht. De weigering kan samengaan met het uitsluiten uit de vereniging indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 10.

ARTIKEL 23 – CANTUSSEN
Er moeten, mits de clubkas dit toelaat, jaarlijks minstens vier cantussen georganiseerd worden, waaronder de doopcantus en de overdrachtscantus.

Aanwezige commilitones, sympathisanten, ouwzakken en bestuursleden kunnen, indien zij zich respectloos gedragen, te allen tijde buitengezet worden door middel van een cantus-ex.

Het bestuur (excl. de praeses en cantor) en de ouwzakken betalen de cantus aan ledenprijs. De prijs van de cantus is onderhevig aan verandering, maar bedraagt telkens maximum €20.

Op het einde van de cantus wordt, na afloop van het stille gedeelte, telkens de oude roldersklacht omnes gezongen.

Indien de praeses de voortafel verlaat, mag hij een plaatsvervanger aanduiden tot hij terug is. Dit kunnen volgende functies zijn: pro-senior of vice-praeses. Indien beide niet aanwezig zijn, kan
overgegaan worden tot andere bestuursleden. Bij nalaten van de praeses om een plaatsvervanger aan te duiden, worden de richtlijnen van de codex gevolgd.

Elke aanwezige die tijdens het lied Clementine de strofe achterstevoren zingt krijgt een door de praeses gekozen straf, hiervoor wordt gewaarschuwd bij aanvang van het lied.

ARTIKEL 24 – ACTIVITEITEN
Het bestuur is vrij in zijn organisatie buiten de voorschriften uit de statuten.

Er moet minstens 1 keer per maand een clubactiviteit in het stamcafé plaatsvinden, dit kan onder andere een van volgende activiteiten betreffen: TD, caféfeestje, cantus, cultuur-, ontspannings- of sportactiviteit. Deze lijst werd op niet-exhaustieve wijze opgesteld en is onderhevig aan verandering.

TITEL 8. HISTORIEK VAN DE WIJZIGINGEN

 • Eerste versie: 1 maart 2012 – Oprichting van de vereniging
 • Tweede versie: 27 januari 2019 – Eerste wijziging der statuten
 • Derde versie: 27 november 2023 – Tweede wijziging der statuten

TITEL 9. ONDERTEKENING DER STATUTEN

Elk jaar dienen de statuten ondertekend te worden door het hoog praesidium. Na elke wijziging van de statuten, en ter bevestiging van de nieuwe statuten, is naast de ondertekening door het hoog praesidium ook de ondertekening door minimaal drie pro-senioren vereist.